Follow

"Carrer del Programari lliure a Berga que es va inaugurar al 2010. Al voltant del marc les petjades són del logotip de l'entorn d'escriptori GNOME."

Sign in to participate in the conversation
IPv6 Party

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!